Тенденции в съвременните психологически изследвания.


Добрев, Добрин (2015) Тенденции в съвременните психологически изследвания. – В: Юбилейна международна конференция „20 години специалност „Психология” – Пътуване към себе си”, 07-08.11.2014 г., Велико Търново, сборник, състав. проф. Даниела Тасевска. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с.448-454. ISBN 978-619-208-022-8; COBISS.BG-ID 1279489764


 Статията разглежда водещите тенденции при осъществяването на съвременните психологическите изследвания в България. Специално внимание е отделено на използваните теоретични обяснителни модели и изследователски методи. Очертани са възможните перспективи за преодоляване на отрицателните тенденции и практики.
  Статия
 съвременни психологическите изследвания, теоретични обяснителни модели, изследователски методи


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15912
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/