Метафората за ранения лечител.


Добрев, Добрин (2014) Метафората за ранения лечител. – В: Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, май 2013, сборник, състав. проф. Вихрен Бузов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 68-73. ISBN 978-954-524-985-3; COBISS.BG-ID 1273293284


 Статията разглежда метафората за ранения лечител, използвана в аналитичната психология на К.Г.Юнг. Осъществен е психологически анализ на съвременния български политически модел в контекста на тази метафора. Специално място е отделено на перспективите за развитие на проблема.
  Статия
 К.Г. Юнг, юнгианска анализа, метафора за ранения лечител, български политически модел


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15906
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/