Приглаголните съчетания за начин с предлог с/s в български и словашки


Бонджолова, Валентина (1993) Приглаголните съчетания за начин с предлог с/s в български и словашки Славистични проучвания, ВТ, 1993, с. 26 - 31. ISBN 954-524-041-5.


 В статията въз основа на преводни текстове се разглеждат особеностите на съчетанията с предлога "с" в български език и с предлога "s" в словашки, като се анализират значенията им и синонимизирането с наречия (с радост / радостно).
  Статия
 предлог, словосъчетание, адвербиализация, български език, словашки език
 Издадено
  15882
 Валентина Бонджолова

1. Николов, Н. Предложните конструкции в българския и словашкия език в контекста на чуждоезиковото обучение: еквивалентност и езикова асиметрия. // LIMES SLAVICUS. Славянството – граници на общността. Доклади от международна научна конференция, Шумен, юни 2015. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2016, ISBN 978-619-201-089-8, 40-59.

2. Николов, Николай. Предложната реприза в българския и словашкия език. // Dynamické procesy v súčasnej slavistike. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 3. – 4. novembra 2016. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, 299-319.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/