„Размислите” на Европейската комисия и Европейския парламент върху консулската закрила за граждани на Съюза в чужбина.


Рабохчийска, Мариета (2015) „Размислите” на Европейската комисия и Европейския парламент върху консулската закрила за граждани на Съюза в чужбина. В: 15 години Катедра „Европеистика”. Юбилеен сборник. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, с. 113-124, ISBN: 978-954-07-3960-1.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15864
 Мариета Рабохчийска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/