Налице ли е пряка и непосредствена връзка съобразно чл. 4 от ЗОДОВ между незаконосъобразното наказателно постановление и заплатеното адвокатско възнаграждение в производството по обжалването и отмяната му.


Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Налице ли е пряка и непосредствена връзка съобразно чл. 4 от ЗОДОВ между незаконосъобразното наказателно постановление и заплатеното адвокатско възнаграждение в производството по обжалването и отмяната му. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право". 25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и 25 години от приемане на Конституцията на Република България, Велико Търново, 6-7 октомври 2016 г. Ред. кол. Цветан Георгиев Сивков и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.156-164. ISBN 978-619-208-118-8, COBISS.BG-ID 1284480228


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15862
 Изабела Чакърова-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/