Електронното управление като средство на държавното управление.


Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) Електронното управление като средство на държавното управление. De jure, 2016, № 2, с. 192-197. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15853
 Изабела Чакърова-Димитрова

2. Сивков, Цветан. Измененията на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г. София: Сиби, 2019, 100 с. ISBN 978-619-226-125-2, на с. 17

1. Цветанова-Минчева, Анелия. За някои въпроси, свързани с електронния регистър на проекти и дейности по Закона за електронното управление. – Юридически сборник, 2017, том XXIV, с. 189-194. ISSN 1311-3771, на с. 193

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/