Възникване на „non bis in idem”. „Non bis in idem” – принцип, право и задължение.


Чакърова-Димитрова, Изабела (2014) Възникване на „non bis in idem”. „Non bis in idem” – принцип, право и задължение. De jure, 2014, № 1, с. 53-62. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15843
 Изабела Чакърова-Димитрова

2. Чифчиева, Мирослава. Принципът "ne bis in idem" в светлината на актуалната правна уредба на Република България. – De jure, 2018, № 2, с. 253-263. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410, на с. 253

1. Чифчиева, Мирослава. Административна принуда при прилагане мерките за защита от домашно насилие. – De jure, 2016, № 1, с. 73-81. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410, на с. 79

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/