БАРИЕРИ В ОБЩУВАНЕТО МЕЖДУ ЛЕКАР И ПАЦИЕНТ


Георгиева, Златинка (2015) БАРИЕРИ В ОБЩУВАНЕТО МЕЖДУ ЛЕКАР И ПАЦИЕНТ Втора докторанска научна сесия, организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет


 Съществен елемент в работа на медицинските специалисти е умението да общуват с пациента и неговите близки. Ефективното общуване и изграждането на доверие са комуникативни компетентности, чрез които комуникативните бариери в професионалното общуване могат да бъдат преодолени в хода на взаимоотношенията между лекар и пациент.
  Доклад
 общуване, комуникативни бариери, лекар, пациент.
 
  15832
 Златинка Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/