Родителски нагласи - фактор в разгръщането на родителския потенциал. В: Сб. "Изкуството да обичаш и отговорността към собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян", Съставител: Елена Бораджиева. Велико Търново, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", 2017, с. 367-380. ISBN 978-619-208-105-8,COBISS.BG-ID 1283367140


Бораджиева, Елена (2017) Родителски нагласи - фактор в разгръщането на родителския потенциал. В: Сб. "Изкуството да обичаш и отговорността към собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян", Съставител: Елена Бораджиева. Велико Търново, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", 2017, с. 367-380. ISBN 978-619-208-105-8,COBISS.BG-ID 1283367140 Велико Търново


 Нарушените родителско-детски отношения, особено в ранното детство, могат да нанесат необратими последствия върху общото психично развитие на детето, формирането на личността и поведението му. В доклада се разглеждат типът и качеството на родителските убеждения, позиции, емоционално отношение и възпитателни стилове и практики оказват пряко влияние върху разгръщането на детския потенциал за развитие.
  Доклад
 социални нагласи,родителски нагласи, родителство, родителски стил
 Издадено
  15830
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/