Балканската жестова фразеология и въпросът за универсалното vs. етноспецифичното // Балканското езикознание днес. Сборник в чест на 75-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Петя Асенова. Съставители Екатерина Търпоманова, Биляна Михайлова, Василка Алексова - София : УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, (с. 223-234)


Петрова, Анастасия (2016) Балканската жестова фразеология и въпросът за универсалното vs. етноспецифичното // Балканското езикознание днес. Сборник в чест на 75-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Петя Асенова. Съставители Екатерина Търпоманова, Биляна Михайлова, Василка Алексова - София : УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, (с. 223-234) ISBN - 978-954-07-4214-4, COBISS.BG-ID - 1278419940


 The paper focuses on the contrastive approach towards conventional units based on the body language signs, i.e. the gesture phraseology. The importance of semantics, syntactics, and pragmatics of signs to highlight differences in phrasal meaning is pointed out. The paper addresses the question if the study of Balkan phraseology is possible in a wider (for instance European) perspective?
  Статия
 somatic phraseology, gesture phraseology, balkanism, europeism, interphraseologism


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15800
 Анастасия Петрова

1. Конова, М. Кивание и покачивание головой в русской и болгарской культурах // Русский язык за рубежом (специальный выпуск). Русистика Болгарии, 2018, с. 79 - https://www.pushkin.institute/science/russkiy_yazyk_za_rubezhom/Bolgariya.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/