Психологически аспекти на бежанската криза в България.


Добрев, Добрин (2014) Психологически аспекти на бежанската криза в България. – В: Библиотека „Диоген”: “Тенденции в развитието на съвременната психология”, сборник, състав. доц. Милена Моцинова – Бръчкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, том 22, кн.1, с. 152-177. ISBN 978-954-524-974-7/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1268297444


 Студията дефинира основните заплахи за нашата страна от бежанската криза, започнала през 2013 г. Анализът е фокусиран върху психологическите, политическите, правните и етичните аспекти на бежанската криза в България. Специално внимание е отделено на интерпретацията на проблема в контекста на концепцията на К.Г.Юнг за Сянката.
  Студия
 беженска криза в България, К.Г.Юнг, Сянка


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15788
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/