Аспекти на терапевтичния подход на аналитичната психология на К.Г.Юнг.


Добрев, Добрин (2013) Аспекти на терапевтичния подход на аналитичната психология на К.Г.Юнг. – В: Библиотека „Диоген”: “Психология 2013”, сборник, състав. доц. Велислава Чавдарова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, том 21, кн.1, с.24-48. ISBN 978-954-524-923-5/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1260455396


 Студията представя критичен анализ на по - важните моменти от юнгианския подход в психотерапията. Представени са юнгианските и постюнгианските концепции за психичните разстройства, за природата и етапите на анализа, за ролята и мястото на използваните терапевтични техники. Специално място е отделено на съвременните перспективи за приложение на юнгианската анализа.
  Студия
 К.Г.Юнг, психични разстройства, юнгианска анализа


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15779
 Добрин Добрев

1. Цитирано в: Бургов, Пресиян. „Психодинамична концепция за гранична личностова организация”. – В: Библиотека „Диоген”: “Тенденции в развитието на съвременната психология”, сборник, състав. доц. Милена Моцинова – Бръчкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, том 22, кн.1, с. 200. ISBN 978-954-524-974-7/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1268297444

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/