Индивидуация и символ.


Добрев, Добрин (2013) Индивидуация и символ. – В: Библиотека „Диоген”: “Психология 2012”, сборник, състав. проф. Даниела Тасевска. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, том 20, кн.1, с.54-69. ISBN 978-954-524-893-1/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1253623268


 Студията цели да разкрие съдържанието на водещите за парадигмата на аналитичната психология на К. Г. Юнг понятия - индивидуация и символ. Представени са важни моменти от юнговия модел за личност, както и съвременните им интерпретации. Специално внимание е отделено на феноменологичната гледна точка към изследваната проблематика.
  Статия
 К. Г. Юнг, индивидуация, символ, Цялостната личност


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15777
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/