Тренинг за общуване в екип. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 156 с, ISBN 954-524-477-1 Cobiss.BG-ID 1044888819684


Кръстева, Антония (2005) Тренинг за общуване в екип. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 156 с, ISBN 954-524-477-1 Cobiss.BG-ID 1044888819684 ВТУ "СВ. Св. Кирил и Методий" Cobiss.BG-ID 1044888819684


 В учебното помагало е представена обучетилна програма (образователна методика за общуване в екип), насочена към въпросите на новите образователни промени, отнесени към усъвършенстване на комуникативните компетентности на студентите.
  Учебник / Учебно помагало
 методически техники
 Издадено
  1575
 Антония Кръстева

4. Тодорова-Колева, М. Аспекти на възпитанието в училищна среда. Бургас, Либра Скорп. 2020, с. 170; 187. ISBN: 978-954-471-622-6

3. Колев, Н. Технологичен модел на взаимодействието образователна институция – реален бизнес. Дисертационен труд.

2. Бонева, Г. Социалнопедагогически тренинг. Теория, методика и практика на тренинговата работа. В. Търново, 2013, с. 195, ISBN: 987-954-9689-75-4 (в литература)

1. Витанова, Н. Дидактическа анимация. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2008, с. 103, ISBN: 987-954-577-511-6 (в литература)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/