Някои идеи за приложение на информационните технологии при усвояване на математическите понятия от деца на 6-7. годишна възраст


Дошкова-Тодорова, Юлиана (2012) Някои идеи за приложение на информационните технологии при усвояване на математическите понятия от деца на 6-7. годишна възраст Юбилейна международна университетска конференция, ВТУ и СУ, 18-19 май 2012 г.


 In the article some ideas on assimilation mathematical concepts are discussed. The role of information technologies in this respect is also considered. Some concrete examples of notions and games are suggested in order to illustrate the process of introducing and understanding mathematical concepts by children of preschool and primary school age.
  Доклад
 education, mathematical concept, semantic triangle, information technologies, internet game


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  15705
 Юлиана Дошкова-Тодорова

1. Даниела Йорданова. - Възможности за приложение на интерактивните методи при работа с художествен текст чрез обучението по литература (1. - 4. клас) - Педагогически алманах, 2019, 27(1), с. 42. Print ISSN 1310-358X

2. Мариана Гърмидолова (Мойнова). - Детските рисунки като документ на епохата. - Педагогически алманах, 2019, 27(1), с. 106. Print ISSN 1310-358X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/