"Сравнителен междукултурен анализ на равнището на агресия и депресия при албански и български първокласници", "Библиотека Диоген.Психология и образование"., Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2005 г., с.141-153, ISBN 954-524-473-9


Чавдарова, Велислава (2005) "Сравнителен междукултурен анализ на равнището на агресия и депресия при албански и български първокласници", "Библиотека Диоген.Психология и образование"., Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2005 г., с.141-153, ISBN 954-524-473-9 "Библиотека Диоген.Психология и образование"., Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2005 г., с.141-153, ISBN 954-524-473-9, COBISS.BG-ID 1044791780


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  15682
 Велислава Чавдарова

1. Куценко,О."ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ НА ПЕРВОМ ГОДУ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ", "Библиотека Диоген. Психологията в условията на социални промени", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий".В.Търново, 2016,с. 65, ISBN 978-619-208-084-6.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/