O Bugarima u Srbiji (автори Ц. Иванова и В. Бойков)


Иванова, Ценка (2005) O Bugarima u Srbiji (автори Ц. Иванова и В. Бойков) Prava manjina, OGI centar – Niš, 2005, стр. 129-160; ISBN 86-83561-10-0


 
  Студия
 
 Издадено
  15671
 Ценка Иванова

1. Мария Вучкович. Болгары — это мы или другие? (Само)идентификация павликан из Баната. // Etnolingwistyka 20, 333-348.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/