Иновации в училищното образование. В. Търново, Астарта, 2004, 295 с.,ISBN 954-8324-56-3 Cobiss.BG-ID1043544548


Кръстева, Антония (2004) Иновации в училищното образование. В. Търново, Астарта, 2004, 295 с.,ISBN 954-8324-56-3 Cobiss.BG-ID1043544548 Астарта, В. Търново Cobiss.BG-ID1043544548


 Книгата е опит да се събере и систематизира реализирането на градивните компоненти на новото образование, да активира проблема за качествено образование в смисъл "интеграция на личността в обществото" - самоусъвършенстване, самовъзприемане, самореализация.
  Монография
 иновации, училище, образование
 Издадено
  1567
 Антония Кръстева

65. Каменов, Хр. Дидактически модел за формиране на рефлексивни умения у четвъртокласниците. Дисертационен труд. с. 65-66, с. 168-169, с. 172 - 174

66. Минчева, Р. Формиране на компетентности по четене чрез интерактивно обучение по БЕЛ „като първи език“ - 2. клас. Дисертационен труд.

67. Пенчев, Д. Социалнопедагогически аспекти на взаимодействията в образователна среда. Дисертационен труд. В. Търново, 2018 г.

68. Тодорова, Р. Формиране на умения за работа с информационни технологии у учениците от 4. клас. Дисертационен труд. с. 80, с. 112

63. Каменов, Хр. Исторически измерения на рефлексивното познание. – Българска наука, № 95, с. 100, ISSN: 1314-1031 (Online)

64. Минчева, Р. Формиране на компетентности по четене чрез интерактивно обучение по български език (като първи език) - ІІ клас. Дисертационен труд

62. Тодорова, Р. Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии в процеса на обучение в началното училище. В сб.: Трета докторантска сесия, В. Търново, с.112-114,http://www.uni-vt.bg

52. Димитрова, Д. Формиране на социокултурна компетентност на 7-11-годишните ученици от етническа общност (роми). Дисертационен труд, В. Търново.

53. Дончева, Ю. Българските детски фолклорни игри в съвременната педагогическа теория и практика на детската градина. В сб.: Образование и възпитание за утре, С., с. 414-426.

54. Дончева, Ю. Компаративен анализ на професионално- практическото обучение на студентите от педагогическите факултети у нас и в чужбина. В сб.: Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие. РУ „Ангел Кънчев, с. 47-64.

55. Илиева, И. Използване на иновативни методи на преподаване в българското училище. http://www.dlideboom.com

56. Марчева, П. Интерактивните методи за развитието на критическото мислене на учениците от начален етап. – Перспективи, Международно студентско научно списание, 2015, № 4, ст. 137, 140, ISSN: 1314-9075 (Online)

57. Марчева, П. Нагласи на учителите за използване на интегрираното обучение в началното училище. – Втора докторантска сесия на Педагогически факултет, с. 18 – 30, http://www.uni-vt.bg

58. Марчева, П. Стимулиране на познавателната активност на третокласниците чрез интерактивно обучение. Дисертационен труд. В. Търново, с. 83

59. Марчева, П. Стимулиране на познавателната активност уна третокласничите чрез интерактивно обучение. Дисертационен труд. В. Търново, с. 73

60. Марчева, П.Стимулиране на познавателната активност на третокласниците чрез интерактивно обучение. Дисертационен труд. В. Търново, с. 27

61. Тодорова, Р. Възможностите пред WEB-базираното обучение.- Перспективи, № 4, с. 127, 129, ISSN: 1314-9075 (Online)

49. Костадинова, Д. Технологичен модел за стимулиране на професионалната ефективност на учителя в детската градина чрез насърчаване на автономността. Враца. Дисертационен труд.

50. Мандева, М. Формиране основи на компетентност за писмена преразказна дейност на първия (българския) език – начален етап на основната образователна степен. Дисертационен труд. Успешно защитен през 2014.

51. Марчева, П. Използване на интерактивни методи на обучение в началното училище за повишаване качеството на образователния процес. В сб.: Първа докторантска научна сесия. В. Търново, с. 36, http://www.uni-vt.bg

39. Велева, Б. Кое мотивира студентите от специалност Международни отношения към Юридически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” за изучават чужд език? В сб.: Знанието е сила. Съвременни методи за повишаване на мотивацията в учебния процес. С., с. 33.

40. Гаджева, Д. Дидактически модел за развиване на творческите способности у учениците от четвърти клас. Дисертационен труд. В. Търново, с. 162-163

41. Гаджева, Д. Дидактически модел за развиване на творческите способности у учениците от четвърти клас. Дисертационен труд. В. Търново, с. 168

42. Гаджева, Д. Дидактически модел за развиване на творческите способности у учениците от четвърти клас. Дисертационен труд. В. Търново, с. 80

43. Илиева-Дъбова. И. Използване на иновативни методи на преподавана в българското неделно училище. http://www.slideboom.com/

44. Йорданова, Д., Д. Гаджева, В. Жекова и др. Уроците по български език и литература в І – ІV клас. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 34, 100, 260, 262, 263, 264-266, 266-267, ISNB: 978-954-524-886-3 COBISS.BG-ID 1253058532

45. Легкоступ, М. Методически аспекти на обучението по религия. в. Търново, Фабер, 2013, с. 121, ISBN: 978–954–400–824–6 COBISS.BG-ID 1257492964

46. Мандева, М. Усъвършенстване на детската комуникативноречева компетентност чрез екипно обучение по писмено преразказване – начален училищен етап. – Българско списание за образование, № 3, с. 9, http:// www.elbook.ed

47. Марчева, П. Интерактивно обучение в онлайн портал и стимулиране на познавателната активност на учениците със специални образователни потребности. С сб.: Девета студентска научна сесия. В. Търново, с. 32, http://www.uni-vt.bg

48. Марчева, П. Ролята на интерактивното обучение за стимулиране на познавателната активност на учениците в извънкласните дейности. В сб.: Гражданското образование – 2013 г. Мисията е възможна! Сборник доклади от втори национален форум за обсъждане на опита и бъдещето на гражданското образование. Силистра, с. 53-54.

36. Василева, З. Взаимодействието родител – учител за формиране на ценностната система на детето. В сб. : Съвременност и традиции в предучилищното образование. С., с. 95-98.

37. Илиева, М. Интерактивни методи в обучението по речево етикетно общуване (І – ІV клас). Осма студентска научна сесия, Педагогически факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий, с. 65.

38. Легкоступ, М. Обучение по религия. Диалог и инклузия. В. Търново, Фабер, 2012, с. 91, ISBN 978-954-400-763-8 COBISS.BG-ID 1250321636

31. Атанасова, Н. Интерактивните методи на обучение в начален етап на СОУ. Дисертационен труд. Успешно защитен.

32. Гаджева, Д. Развиване на интелектуалните творчески способности на учениците чрез обучението по математика в четвърти клас. Съюз на учените в България. В сб.: Дни на науката` 2011. Faber, В. Търново, 2011, с. 439 440, ISSN: 1314-2283 COBISS.BG-ID 1248847844

33. Гаджева, Д. Ролята на проблемността в обучението за развиване на интелектуалните творчески способности у учениците от ІV клас. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, № 2, с. 61, ISBN: 1310-358Х COBISS.BG-ID 1287124964

34. Легкоступ, М. Разрешаване на проблеми и дискусионни въпроси в обучението по религия. – Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие, 2011, № 2, с. 341, ISSN: 1314-1791,COBISS.BG-ID 1274421988

35. Маркова, А. Иновационни подходи на обучението на студенти – педагози по методика на обучението по техника и технологии. Успешно защитен дисертационен труд.

27. Гаджева, Д. Интелектуалните творчески способности на учениците – психолого-педагогически измерения и реалности. – Психология журнал, 2010, № 74, с. 7-9, ISSN 1312-3777

28. Гаджева, Д. Ролята на интерактивните методи за развиване на интелектуалните творчески способности у учениците от начална училищна възраст. В сб.: 25 години Педагогически факултет. В. Търново, 2009, с. 402 ISBN 978-954-400-422-4 COBISS.BG-ID 1236540644

29. Дянкова, Д., Д. Ценкова. Прилагане на нормативната уредба, свързана с оценяване на учениковия и учителския труд в помощно училище – интернат. В сб.: Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование. В. Търново, 2010, с. 114-120.

30. Мандева, М., Д. Йорданова. Възможности за интерактивно обучение на студентите педагози. В сб.: Университетска научна конференция на НВУ “В. Левски”, с. 10-17.

24. Гаджева, Д. Интерактивни методи в обучението по математика в началните класове. В сб.: Съвременни образователни технологии в основното училище. В. Търново, 2008, с. 205, ISBN 978-954-524-628, COBISS.BG-ID 1228373988

25. Игнатова, А. Интерактивни методи на обучение и групова работа в урока по български език в ІV клас. В сб.: Съвременни образователни технологии в основното училище. В. Търново, с. 192-197.

26. Пушкарова, Ил., Ц. Чернев. Компютърното обучение в помощ на началното образование. В сб.: Съвременни образователни технологии в основното училище. В. Търново, 2008, с. 225, ISBN 978-954-524-628, COBISS.BG-ID 1228373988

18. Бояджиев, Ф. Глобализационните процеси в обществото и необходимостта от новопаридгмално образование. – Педагогика, 2008, № 11, с. 53, 2008, ISSN: 0861-39-82

19. Гаджева, Д. Интерактивните методи и екипната учебна дейност в обучението по математика в 4. клас. В сб.: Училището – желана територия на ученика. В. Търново, с. 99-111.

20. Дилкова, Д. Идеи за екологично образование чрез личностноориентиран образователен процес. В сб.: Юбилейна научна конференция по екология, с. 420-426, http://web.uni-plovdov.bg

21. Макариев, Пл, Я. Тоцева, Ив. Иванов. Многообразие без граници. Институт “Отворено общество”. Фабер, В. Търново, http://crossingdifferences.osi.bg

22. Мандева, М., Д. Йорданова. Интерактивни методи в началното родноезиково обучение – реалности предизвикателства. В сб.: 120 години университетска педагогика. Между традицията и новите реалности. София, с. 127-131.

23. Минчева, Р. Екипното обучение по български език в ІІІ клас. В сб.: Съвременни образователни технологии в основното училище. В. Търново, 2008, с. 187.ISBN 978-954-524-628-9 COBISS.BG-ID 1228373988

14. Гаджева, Д. Интерактивни методи и екипна учебна дейност в обучението по математика в ІV клас. – Начално образование, 2007, № 2, с. 8-19, ISSN 0204-4951

15. Гаджева, Д.Интерактивни методи в обучението по математика в началните класове. – Начално училище, 2007, № 2, с. 36, 38, ISSN 1310-0572 COBISS.BG-ID 1173856996

16. Минчева, Р. Интерактивни методи на обучение по български език и литература в ІІІ и ІV клас. В сб: Училището – желана територия на ученика. В. Търново, с. 64-72.

17. Николов, П., Н. Александрова, Л. Кръстев. Педагогическа психология. Учебник за студенти от педагогическите специалности. Благоевград.

7. Легкоступ, Пл. Изобразително изкуство. Възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, С, 2010, с. 30, 60, ISSN 978-954-07-3057-8 COBISS.BG-ID 1232900580

8. Легкоступ. Пл. Форми за екипна изобразителна дейност – класификация и организация. – Педагогика, 2006, № 9, с. 66, ISSN: 0861-3982 COBISS.BG-ID 1173624548

9. Неделчев, Н. Мотивация за учене в гимназиална училищна възраст. Емпирично изследване. В. Търново, Астарта, 2006, с. 16, ISBN-10: 954-350-008-8; ISBN-13& 978-954-350-008-6 COBISS.BG-ID1045869540

10. Николова, Т. и др. Книга за учителя. Домашна техника и икономика за пети клас. Бит и техника, Варна.

11. Проданов, Г. Аспекти на здравното образование. В. Търново, Астарта, 2006, с. 149, 160, 185, ISBN-10: 954-350-007-Х; ISBN-13: 978-954-350-007-9 COBISS.BG-ID 1045883108

12. Цонкова, Д. Съвременни аспекти на професионалната подготовка на спортния педагог. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново.

13. Цонкова, Д., С. Джамбазовски, Л. Петров. Иновационната функция в професионалната дейност на спортния педагог. В сб.: Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново, с. 14.

1. Гаджева, Д. Екипната учебна дейност в началните класове. Съюз на учените в България. В сб.: Дни на науката`, Faber, В. Търново, 2005, с. 188-196.

2. Легкоступ. Пл. Изобразителното изкуство и работата в екип. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, № 1-2, с. 290, ISBN: 1310-358Х COBISS.BG-ID 1174411492

3. Неделчев, Н. Педагогически измерения на психологическата типология, интроверсия – екстроверсия. В сб.: Курсантско-студентска научна конференция, В. Търново, с. 454- 459.

4. Проданов, Г. Държавните образователни изисквания по посока на физическото възпитание в началното училище. Съюз на учените в България. В сб.: Дни на науката` 2005, Faber, В. Търново, с. 157-163.

5. Проданов, Г. Интегралност на учебната дисциплина “Физическо възпитание и спорт” в началното училище. В сб.: Осигуряване и оценяване качеството на обучението. София, с. 297-298.

6. Проданов, Г. Педагогическа сексология. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/