Българският език в европейското университетско образование – статус, проблеми, перспективи


Иванова, Ценка (2006) Българският език в европейското университетско образование – статус, проблеми, перспективи сборник "Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство". Велико Търново, 2006, стр. 64-75; http://liternet.bg/publish10/civanova/bylgarskiat.htm


 Езикът или езиците за общуване в съвременния свят са в основата на стратегиите за вътрешна и външна комуникация, залага се на вродения човешки потенциал за многоезичност. Иновациите в образователните системи са съсредоточени върху мащабни проекти за изучаването на езици и интеркултурното образование, върху критериите и стандартите за съизмеримост на езиковите познания и социокултурната компетентност, а традициите в науката и нейното приложение се проявяват обновени чрез засиления интерес към лингвокултурологията. От гледна точка на носителите на българския език и на българския цивилизационен облик, да се разисква за мястото на университетската българистика зад граница е от една страна належаща, а от друга страна - динамична и дори закъсняла тема на фона на разгърнатите практики сред други народи и държави.
  Доклад
 български език, чуждестранна българистика, европейски университети
 Издадено
  15669
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/