Променливи на представата за свое и чуждо при близкородствени езици и култури (български и сръбски)


Иванова, Ценка (2006) Променливи на представата за свое и чуждо при близкородствени езици и култури (български и сръбски) Свое и чуждо в културата на българи и сърби / Своје и туђе у култури Бугара и Срба, Велико Търново, 2006, стр. 84-94.


 
  Статия
 свое, чуждо, близкородствени езици, социолингвистични фактори, лингвокултурологичен ракурс
 Издадено
  15668
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/