Историята на българския книжовен език в контекста на сравнението


Иванова, Ценка (2007) Историята на българския книжовен език в контекста на сравнението Език и литература, кн. 3-4/2007, стр. 117-128; ISSN 0324-1270


 Сравнителното изучаване на славянските книжовни езици продължава да се възприема като задача на бъдещето. Разглеждането на историята на българския книжовен език в контекста на историите на други езици би преодоляло методологически неясноти, свързани с цялостното представяне на книжовноезиковата практика на българите в нейния континуитет от създаването на славянската писменост до наши дни. Представена в своята хронологична непрекъсваемост, историята на българската книжовноезикова практика, независимо от характеристиките на конкретния писмен идиом, става по-ясно съпоставима с историята на книжовноезиковата практика у други, близки и далечни народи.
  Статия
 книжовни езици, книжовноезикова практика, сравнение, български книжовен език
 Издадено
  15666
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/