Резбите от иконостаса на църквата „Свети Никола“ – В.Търново


Теофилова, Марина (2016) Резбите от иконостаса на църквата „Свети Никола“ – В.Търново „Изкуство и живот“, юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д. изк. Валентин Ангелов, 23-24 октомври 2015, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново , 2016, с. 315-323 ISBN 978-619-208-077-8 COBISS.BG-ID 1284928484


 Голямата църква „Свети Никола“ във В. Търново е една от първите творби на първомайстора на Българското възраждане Уста Колю Фичето. Строежът на църквата е започнат през 1834 год. от стария търновски майстор Иван Давдата. Несъмнено великолепието на тази църква е вградено в нейното сърце – интериора. Влезлият в църквата се оказва подвластен на една сполучливо режисирана композиция от форми, цветове, светлини и сенки. Той е увлечен от постепенната градация на вътрехрамовото пространство, което достигнало своята пластична кулминация, се влива в олтарния иконостас. Масивната конструкция на иконостаса е така умело проектирана и раздвижена в пространството, че тежестта на разгърнатите над 100 кв. метра резба, леко да се влеят в интериора на църквата. Така олтарната преграда, наместо да разделя става свързващо звено между олтара и трикорабния корпус на църквата. Възлагайки му тази сложна декоративно-ритуална роля, майсторът е разчленил фасадата му на три отделни крила, отговарящи на трите кораба в църковния интериор. Всяко от страничните крила е увенчано от самостоятелна, но съзвучна с извисяващата се над тях централна венчилка. По този начин сложната триделност на олтарната преграда е доведена до хармоничен композиционен завършек.
  Статия
 иконостас, църква, дърворезба, Възраждане


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15656
 Марина Теофилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/