Училище за художествено възпитание


Теофилова, Марина (2014) Училище за художествено възпитание Изд. Дъга Плюс, Ст. Загора, 2014. с. 245 ISBN 978-954-9387-97-1; COBISS.BG-ID 1287731172


 Заглавието „Училище за художествено възпитание“ извиква към живот утопичната представа за изкуството като първооснова на всички познавателни дейности и вярата в неговите неограничени възпитателни и образователни възможности. Далеч от идеята, че изкуството би могло да измести и още по-малко да замени другите дисциплини, книгата разглежда пресечните точки в развитието на училището и възгледите за художествено възпитание. Дехуманизацията на училището е процес, подчинен на експанзията на технологиите, на визуалната среда и медиите, които подменят ценностите и реалността ни във всеки един момент. Отчуждението в почти всички сфери от живота е подхранвано от загубата на обратна връзка. Заплахата от хаос и загуба на автономност по отношение на изконни общочовешки ценности, ни кара да мислим за бъдещето на училището като институция в светлината на неговата дълбока хуманизация със средствата на изкуствата. Съвременното обучение по изобразително изкуство е резултат от сложни, динамични и често противоречиви процеси, свързани с развитието на изкуството и възгледите на човека от различните епохи за мястото и ролята на художественото обучение в образователната система. Краткият исторически преход в монографията се прави с ясното съзнание, че обръщането към миналото има смисъл само ако е насочен към настоящето и бъдещето.
  Монография
 училище, възпитание чрез изкуство, художествено образование


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15654
 Марина Теофилова

5. Гърмидолова, Мариана. Детските рисунки като документ на епохата/ Сп. Педагогически Алманах. Брой 1/2019.с.103-117. ISSN: 2367-9360 (Online)ISSN: 1310-358Х (Print) цитирано на стр.107 COBISS.BG-ID 1121205220

6. МОЙНОВА, М. Детски послания в рисунки. Екслибрис студио.2019. с. 10; ISBN 978-619-90391-8-2 COBISS.BG-ID 1288698340

4. Папазов, Б. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ПРОФИЛИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА У НАС. „Изкуство и живот“, юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д. изк. Валентин Ангелов, 23-24 октомври 2015, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново , 2016, с. 117; ISBN 978-619-208-077-8; COBISS.BG-ID 1284928484

2. Папазов, Бл. Художествено обучение чрез изобразително изкуство. Общ исторически преглед. Пловдив. Изд.Фаст Принт Букс, 2015. ISBN: 978-619-7034-66-0, цит. на стр. 93; COBISS.BG-ID 1288730596

3. Папазов, Бл. Художествено обучение чрез изобразително изкуство. Общ исторически преглед. Пловдив. Изд.Фаст Принт Букс, 2015. ISBN: 978-619-7034-66-0, цит. на стр.79; COBISS.BG-ID 1288730596

1. Хаджитанев, Н. Рецензия. Училище за художествено възпитание. Изд. Дъга Плюс, Ст. Загора, 2014. ISBN 978-954-9387-97-1; COBISS.BG-ID 1287731172

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/