The city - guide to the next generation.


Теофилова, Марина (2014) The city - guide to the next generation. Публикация в международна Интернет платформа за концептуални форми на изкуство Urban shortcut, 2014


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15652
 Марина Теофилова

1. Гърмидолова, Мариана. Детските рисунки като документ на епохатаСп. Педагогически Алманах. Брой 1/2019.с.103-117. ISSN: 2367-9360 (Online)ISSN: 1310-358Х (Print) цитирано на стр.117 COBISS.BG-ID 1121205220

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/