Графичният образ във възрастта на нарушеното детско равновесие


Теофилова, Марина (2009) Графичният образ във възрастта на нарушеното детско равновесие УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009. ISBN 978-954-524-696-8 COBISS.BG-ID 1230226660


 Възрастта (11-12 години), разглеждана в монографията, би могла да се определи по-скоро като граница между две възрасти, отколкото като преход от една възраст към друга, когато е на дванадесет, детето е все още дете, но настъпващите в организма му промени го карат да мисли почти като възрастен. Това прави този период толкова проблемен и едновременно с това съществен от педагогическа гледна точка. Промените, настъпващи в характера на възприятията, на познавателните и мисловните процеси са подходяща основа за запознаването на детето с по-сложни форми на изобразително изразяване. Благодатни за това се оказват произведенията на графичното изкуство. Степента на достигане до образното съдържание на графичната творба зависи от следните водещи моменти: особеностите на художественото произведение (изразни средства, изобразителна структура, семантична натовареност и сложност на изображението), особеностите на възприемащия, (неговите индивидуални качества, възраст, въображение, познавателен опит, степен на владеене на културните знаци и символи, насоченост на мисълта и вниманието, интереси и др.), както и особеностите на средата, в която се осъществява процесът на възприемане. В заключение като обобщения са изведени отношенията, които се създават в учебна среда между графичното произведение, детето в 11-12-годишна възраст и художествения образ, от където произтича и актуалността на темата. Ето защо такова издание би било от полза на студентите от специалност Педагогика на изобразителното изкуство, а така също и на тези от специалност Изящни изкуства, желаещи да придобият Педагогическа правоспособност, както и на тези студенти, които се интересуват от Методиката на преподаване на Изобразителното изкуство в средна училищна степен.
  Монография
 графика, графични изразни средства, графичен образ, 11-12-годишна възраст


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15650
 Марина Теофилова

1. Мирчева, Р. ПОЗНАВАТЕЛНИ ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТРАДИЦИОННИЯ УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. От сетивното към визуалното – изследователски аспекти. Сборник с доклади от Международна научна конференция ФИИ, В.Търново, 28 ноември 2014, В.Търново, 2015. с.304. ISBN 978-619-208-039-6; COBISS.BG-ID 1274367204

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/