Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност - София: Сиби, 2013, 234 стр.; ISBN 978-954-730-857-2


Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност - София: Сиби, 2013, 234 стр.; ISBN 978-954-730-857-2 София


 Книгата е посветена на въпросите на извънсъдебното споразумение според действащата правна уредба на производството по несъстоятелност. Проследено е цялостното производство по сключване на извънсъдебното споразумение и е съпоставено със сходни правни фигури: оздравителен план, съдебна спогодба, спогодба по ЗЗД, конкордатни производства и др. Разгледана е релевантна съдебна практика. За пръв път в българската правна литература изследването поставя на обсъждане и въпроса за необходимостта от промяна в правната уредба на производството по несъстоятелност чрез въвеждане на извънсъдебното споразумение, предхождащо откриването на производството по несъстоятелност.Тази правна фигура е намерила приложение във френската, немската и англо-американска правна система.
  Монография
 
 Издадено
  15640
 Янка Тянкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/