Възобновяване на производството по несъстоятелност в специалната хипотеза на чл.741 а ТЗ// Търговско право - София, 2016, бр. № 2, 95-101, ISBN 08616892


Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Възобновяване на производството по несъстоятелност в специалната хипотеза на чл.741 а ТЗ// Търговско право - София, 2016, бр. № 2, 95-101, ISBN 08616892 София


 Подобно на прекратяването на производството по несъстоятелност поради утвърден оздравителен план (чл.709 ТЗ) и прекратяването на производството на основание сключено извънсъдебно споразумение не е окончателно, тъй като то може да бъде възобновено при неизпълнение на задълженията от страна на длъжника. Специалната хипотеза на чл.741а ТЗ дава възможност на кредиторите, ако длъжникът не изпълнява задължението си по споразумението, да поискат възобновяване на производството по несъстоятелност.Възобновяване на производството по несъстоятелност е възможно и по общия ред, при наличие на условията по чл. 744 ТЗ. Всички тези законови възможности за възобновяване на производството по несъстоятелност в различните му хипотези са създадени, за да бъдат защитени в най-голяма степен интересите на кредиторите във всички тези случаи.
  Статия
 възобновяване на производството по несъстоятелност, прекратяване на производството, съд по несъстоятелност
 
  15633
 Янка Тянкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/