Общ преглед на ранната превенция на несъстоятелността: от предпазния конкордат до европейските препоръки за преструктуриране на предприятията – Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков- Велико Търново: Университетско издателство”Св.св.Кирил и Методий, 2016, с.190-202; ISBN 978-619-208-072-3


Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Общ преглед на ранната превенция на несъстоятелността: от предпазния конкордат до европейските препоръки за преструктуриране на предприятията – Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков- Велико Търново: Университетско издателство”Св.св.Кирил и Методий, 2016, с.190-202; ISBN 978-619-208-072-3 Велико Търново


 С приетата от Европейската комисия на 12.03.2014г. „Препоръка за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията”, освен че отново се говори за политиката на втори шанс на длъжника, акцентът се поставя върху превантивните мерки за преструктуриране на предприятието на длъжника, които мерки следва да предхождат откриването на производството по несъстоятелност, като крайната цел на прилагането им е да се предотврати самото съдебно производство по несъстоятелност. Въвеждането на ранни мерки за превенция на несъстоятелността има две насоки: Първата насока е законово дефиниране на пред-несъстоятелния период чрез възможно най-ранно установяване на финансовите затруднения на длъжника, създаващи основателни опасения за същинска неплатежоспособност. Втората насока на тази европейска политика е прилагането на различни по вид планове за преструктуриране на предприятието на длъжника, с цел да се създадат законови механизми за преодоляване на финансовите затруднения на длъжника, застрашаващи неговата платежоспособност. В България механизмите за ранна превенция на несъстоятелността останаха извън обсега на приложение на института на несъстоятелността. Затова и de lege ferenda последващите промени в производството по несъстоятелност трябва да са насочени към ранно установяване затрудненията на длъжника, предхождащи същинската неплатежоспособност, и към въвеждане на законови механизми за ранна превенция, т.е. значително по-рано от същинското оздравително производство. На този етап би могло да се постигне в най-голяма степен и ефективно оздравяване на длъжника.
  Статия
 предпазен конкордат, европейска препоръка, преструктуриране на предприятия, производство по несъстоятелност, превенция на несъстоятелността
 Издадено
  15628
 Янка Тянкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/