Допустимо ли е сключване на извънсъдебно споразумение в хода на оздравителното производство// Търговско и облигационно право: София - ИК"Труд и право", 2016, бр. № 6, с. 63-69; ISSN 1312-8133


Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Допустимо ли е сключване на извънсъдебно споразумение в хода на оздравителното производство// Търговско и облигационно право: София - ИК"Труд и право", 2016, бр. № 6, с. 63-69; ISSN 1312-8133 София


 В статията се разглеждат противоречиви становища в теорията и съдебна практика относно възможността за сключване на извънсъдебно споразумение в хода на оздравителното производство, открито в рамките на производството по несъстоятелност. Авторът споделя мнението, че извънсъдебното споразумение може да бъде сключено по всяко време в производството по несъстоятелност, дори в хода на оздравителното производство, като израз на една гъвкавост в производството по несъстоятелност, която може да се приеме като удачно основание за навременно прекратяване на производството по несъстоятелност.
  Статия
 извънсъдебно споразумение, производство по несъстоятелност, оздравително производство, съд по несъстоятелност
 Издадено
  15621
 Янка Тянкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/