Промени в новия Кодекс за застраховане относно производството по несъстоятелност – DE JURE - Велико Търново, Университетско издателство”Св.св.Кирил и Методий”, 2016, бр. №2, с. 121-128; ISSN 1314-2593


Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Промени в новия Кодекс за застраховане относно производството по несъстоятелност – DE JURE - Велико Търново, Университетско издателство”Св.св.Кирил и Методий”, 2016, бр. №2, с. 121-128; ISSN 1314-2593 Велико Търново


 Десет години след влизането в сила на първия КЗ (отм.) нашият законодател реши, че с оглед динамиката в европейската правна уредба и наложителното й транспониране в националното право е правно оправдано да се приеме нов КЗ. С него се въвеждат редица промени в правната уреда на дейността на застрахователите, включително и в производството по ликвидация и несъстоятелност. В новия КЗ е запазен принципът за установяване на специалните основания, уреждащи несъстоятелността на застраховател, а като допълнително изискване се въвежда отнемане на лиценза на застраховател, без да е необходимо доказване на някоя от презумпциите за неплатежоспособност, така както бяха регламентирани в отменения КЗ. Една от принципно новите концепции е в правната фигура на синдика. За първи път в българското законодателство е предвидена възможността синдикът да бъде юридическо лице (ЮЛ). Нещо повече, това ЮЛ може да бъде само Гаранционния фонд – чл.615, ал.1 КЗ. Промени са налице и по отношение на гарантираните застрахователни вземания при несъстоятелност на животозастраховател, които са изравнени с размера на гарантираните влогове при несъстоятелност на банка.
  Статия
 производство по несъстоятелност, застраховател, синдик, Гаранционен фонд, синдик- ЮЛ, размер на гарантирани вземания.
 Издадено
  15613
 Янка Тянкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/