"Етнонационална идентичност и ценностни нагласи", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2011, 308 стр., ISBN 978-954-524-778-1, COBISS.BG-ID 1238003684


Чавдарова, Велислава (2011) "Етнонационална идентичност и ценностни нагласи", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2011, 308 стр., ISBN 978-954-524-778-1, COBISS.BG-ID 1238003684 Университетско изд.”Св.св.Кирил и Методий”, В. Търново, 2011г., 308стр. ISBN 978-954-524-778-1, COBISS.BG-ID 1238003684


 Концептуална рамка на изследването на ценностните нагласи в монографията е съчетание между най-широко използвания метод за идентификация на ценностните нагласи, този на Рокич и най-комплексния в съвременната психология теоретично-приложен модел на ценностната система, този на Шварц. Моделът на Шварц на психично ниво отразява идеята за наличието на два базални типа мотивационни тенденции: индивидуални и колективни интереси. Той е евристичен инструмент за “диагностика” на личностната промяна чрез установяване на доминантните отношения между старите (колективистични) и новите ( индивидуалистични) ценности в ситуацията на преход в България . Обект на изследване са ценностните приоритети и особеностите на националната идентичност на студенти от България и Украйна в ситуацията на продължителни социални промени. Предмет на анализ е динамиката на ценностните нагласи и националната идентичност в контекста на продължителните социални промени. Във фокуса на изследователския интерес е влиянието на социалните, личностните и индивидуалните променливи върху значимостта и йерархията на ценностите в сравнителен и диахронно-темпорален аспект. В този дискурс хипотезата на изследването е обвързана с допускането, че в статуса и динамиката на ценностните нагласи и националната идентичност на студентите от България и Украйна съществуват общи тенденции, следствие от социалните промени. След 1989 г. настъпват обществени и икономически промени, сътресения, конфликти и кризи, които се отразяват негативно, особено върху самосъзнанието и идентичността на младото поколение. Обществената активност или пасивност на студентите са индикатор за промени в компонентите и йерархичната структура на етническото съзнание и национална идентичност, които не са обременени от предшестващи реалии, идеологеми, табута и предразсъдъци, но същевременно се формират под въздействие на бит, културни традиции и политика, детерминирани от актуалната ситуация на обществено-икономическа фрустрация.
  Монография
 национална идентичност, ценностни нагласи, личностни диспозиции, студенти


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  15611
 Велислава Чавдарова

8. Манолов, М. "Автодискримацията", изд. "ИВИС" В.Т.2019, с.83, ISBN 978-619-205-112-9, COBISS.BG-ID 1288492516

6. Манолов, М., Стоянов, И. "Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл" , КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФИЯ, Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2018, с.73, ISBN 978-619-208-151-5, COBISS.BG-ID 1285541860

7. Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи : по проект "Повярвай в себе си" / науч. ред. Георги Георгиев ; състав. Йорданка Василева , ,изд. "Ивис", 2018г. с. 175, ISBN 978-619-205-093-1, COBISS.BG-ID 1285978084

4. Иванова, И."Актуални аспекти на взаимоотношенията ,,родители-деца”, Сборник докладов "ПСИХОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, Изд.ТвГУ, Тверь 2017, с.249, УДК 159.9:331 ББК Ю980.2

5. Пенева, С."Иновации в обучението на мултикултурни общества",Сборник докладов "ПСИХОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, Изд.ТвГУ, Тверь 2017, с.356, УДК 159.9:331 ББК Ю980.2

3. Смокова, Л. "Акултурация и етническа идентичност на имигрантите в Германия", "Библиотека Диоген. Психологията в условията на социални промени", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий".В.Търново, 2016,с. 44, ISBN 978-619-208-084-6.

2. Smokova Liudmyla "ACCULTURATION PROCESS AND ETHNIC IDENTITY OF IMMIGRANTS IN GERMANY", "Библиотека Диоген Психология ",том 23, бр.1, Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2015, с.66, ISBN 978-619-208-063-1

1. Босилков.Д. "Социалнопсихологически рефлексии на католицизма в българската душевност, Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция „20 години специалност „Психология”-пътуване към себе си”,В.Т.,2014г.,с. 521, ISBN 978-954-524

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/