Обезпечаване и отнемане на единствено жилище в производството по ЗОПДНПИ


Колев, Николай (2015) Обезпечаване и отнемане на единствено жилище в производството по ЗОПДНПИ В: Актуални проблеми на частното право: Научна конференция в памет на проф. д-р Траян Лялев. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“


 Статията разглежда възможностите за залагане на възбрана и отнемане на единственото жилище производството по ЗОПДНПИ и проблемите, който е възможно да възникнат при тълкуването и прилагането на нормативната уредба.
  Статия
 единствено жилище, отнемане, незаконно придобито имущество, възбрана, обезпечителни мерки
 Издадено
  15605
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/