Местна подсъдност на исканията за разкриване на банкова тайна за нуждите на проверката по ЗОПДНПИ


Колев, Николай (2015) Местна подсъдност на исканията за разкриване на банкова тайна за нуждите на проверката по ЗОПДНПИ сп. „De Jure”, № 1


 Статията разглежда проблема за определяне на местната подсъдност по исканията за разкриване на банкова тайна за нуждите на проверката по ЗОПДНПИ. Анализирана е създадената противоречивата съдебна практика по този въпрос. Определени са характерните белези на производството по разкриване на банкова тайна и е изведено правило за определяне на местната подсъдност. Направени са и предложения de lege ferenda
  Статия
 местна подсъдност; банкова тайна; отнемане на незаконно придобито имущество.


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  15602
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/