Първообразът на производството по несъстоятелност в правото на Древния Рим и неговото историческо развитие в Европа – IUS ROMANUM: Commercium: София - Сиела, 2016, бр.№1, с. 238-247; ISSN 2367-7007


Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Първообразът на производството по несъстоятелност в правото на Древния Рим и неговото историческо развитие в Европа – IUS ROMANUM: Commercium: София - Сиела, 2016, бр.№1, с. 238-247; ISSN 2367-7007 София


 Независимо е да уточним, че производството по несъстоятелност в завършения му вид, не е творение на римските юристи, а възниква значително по-късно с появата на първите търговскоправни институти, първоначално в средновековните италиански градове Венеция, Генуа и др., а по-късно и в ордонанстите на Людовиг XIV и Наполеоновия кодекс от 1807г., но неговият съвременен първообраз се явява резултат от развитието на различните форми на принудително изпълнение в римското право. В статията се прави кратък сравнителен анализ между римскоправните институции на принудителното изпълнение и производството по несъстоятелност (като обобщен образ на съвременната концепция за производството по несъстоятелност), от които е видно че същите разкриват не само първите признаци на института на универсалното принудително изпълнение, но също така установят съществени, основни принципи на несъстоятелността и могат да бъдат определени като основа за развитие на глобалните процедури по несъстоятелност.
  Статия
 принудително изпълнение, distractio bonorum, venditio bonorum, cessio bonorum, производство по несъстоятелност, синдик, събрание на кредиторите
 Издадено
  15601
 Янка Тянкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/