Оздравителни мерки при несъстоятелност на банки// Търговско и облигационно право: София- ИК"Труд и право", 2015, бр.№ 4, с. 67 – 78; ISSN 1312-9511


Тянкова-Тодорова, Янка (2015) Оздравителни мерки при несъстоятелност на банки// Търговско и облигационно право: София- ИК"Труд и право", 2015, бр.№ 4, с. 67 – 78; ISSN 1312-9511 София


 Негативните последици от несъстоятелността на кредитните организации като цяло върху финансовия пазар не само в една държава, но най-често влияещи върху пазара на няколко държави, преимуществената защита на многобройните кредитори и необходимостта от създаване на мерки за укрепване на банковата система са наложили необходимостта от разширяване на превантивни мерки, необходими за предотвратяване на несъстоятелността и ликвидацията на кредитните институции, е довело и до приемане на новата Директива на ЕС за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници. Нейната основна цел е разширяване механизмите за възстановяване и оздравяване на банките, за да се подсигури избягването на банковите несъстоятелностти. В самата директива се определят няколко ключови аспекта, които да осигурят ефективността на инструментите за оздравяване, използвани на интегрирания европейски пазар. Те могат да бъдат условно структурирани в три основни групи: „предотвратяване“ (подготовка и превенция), „ранна намеса“ и „оздравяване“.
  Статия
 оздравителни мерки, банки, производство по несъстоятелност,
 Издадено
  15588
 Янка Тянкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/