За пресечните точки между предприемачество, инициативност и музикалнотворческа дейност в предучилищна и начална училищна възраст


Марчева, Пенка (2013) За пресечните точки между предприемачество, инициативност и музикалнотворческа дейност в предучилищна и начална училищна възраст Педагогика, 2013,85 (2),с.236-244 ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1257101540 .


 В настоящата публикация са потърсени пресечните точки между творчество и предприемачество в контекста на ключовите компетентности, които са в основата на Европейската референтна рамка на образованието. Целта на публикацията е теоретично и практико-приложно проучване на възможностите на музикалното възпитание в детската градина и началното училище за развитие на инициативността и предприемчивостта. Предложени са технологии за работа по отношение на изследваната проблематика.
  Статия
 creativity, entrepreneurship, musical education, primary school, kindergarten
 Издадено
  15583
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/