Прекратяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл.740, ал.2 ТЗ// Търговско и облигационно право: София, ИК"Труд и право", 2014, № 5, с.52-58; ISSN 1312-9511


Тянкова-Тодорова, Янка (2014) Прекратяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл.740, ал.2 ТЗ// Търговско и облигационно право: София, ИК"Труд и право", 2014, № 5, с.52-58; ISSN 1312-9511 София


 Основната и най-значима процесуална последица от приемането на извънсъдебното споразумение е прекратяване на производството по несъстоятелност. Решението по чл. 740, ал. 2 ТЗ води до прекратяване на общото производство по несъстоятелност. Това е и основната цел на извънсъдебното споразумение – да се постигне по-бързо приключване на производството и длъжникът да се върне към нормалната си търговска дейност. Прекратяването на производството по несъстоятелност на основание чл. 740, ал. 1 ТЗ и прекратяването по чл. 735, ал. 1, т. 1 ТЗ имат свои общи черти, но и значителни различия.
  Статия
 прекратяване на производството по несъстоятелност, извънсъдебно споразумение, прекратяване на производството по несъстоятелност по общия ред
 Издадено
  15579
 Янка Тянкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/