"Психология и психопатология на управлението", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2016г., стр. 231, ISBN 978-619-208-068-6, COBISS.BG-ID 1277431780


Чавдарова, Велислава (2016) "Психология и психопатология на управлението", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2016г., стр. 231, ISBN 978-619-208-068-6, COBISS.BG-ID 1277431780 В.Търново, 2016г.,231стр. ISBN 978-619-208-068-6, COBISS.BG-ID 1277431780


 Учебникът „Психология и психопатология на управлението“ е опит за систематизация и диференциация на основните управленски функции, описани от гледна точка на системния, холистичен подход към съвременните организациии. Стремежът ни е да бъде представен цялостен психологически модел на управление, включващ по необходимост диагностика на актуалното състояние на всички организационни равнища, обвързани с модели на организационно консултиране , които се разглеждат като основа за ефективно организационна промяна. Водещата теза е свързана с убеждението, че ръководителят, лидер, мениджър и др., от една страна, е в основата на редица организационни проблеми и същевременно определя начините, подхода и визията за тяхното решение. Но промяната е невъзможна без активното участие на човешкия фактор при справянето с организационните дефицити.
  Учебник / Учебно помагало
 психология, управление, организационна диагноза, корпоративна невроза, организационно консултиране


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  15575
 Велислава Чавдарова

2. Короткина, Е.А. "Субъект труда и организационная среда: проблемы взаимодействия в условиях глобализации": монография / под ред. Журавлева А.Л., Жалагиной Т.А., Журавлевой Е.А., Короткиной Е.Д. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019. – с.78 ISВN 978-5-7609-1454-5

1. Йордакев, В. Кибер пространството като средство за социализация и пораждане на зависимост сред младото поколение/, Сборник докладов "ПСИХОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ССЛЕДОВАНИЙ", Материалы Международной научно-практической конференции студентов, магистров, аспирантов, молодых ученых и их наставников 23 мая 2017,изд.ТвГУ.с.253,,УДК 159.9:331 ББК Ю980.2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/