"Практикум по организационна психология", Изд."Фабер", В.Т. 2012. 246 стр., ISBN 978-954-400-675-4.


Чавдарова, Велислава (2012) "Практикум по организационна психология", Изд."Фабер", В.Т. 2012. 246 стр., ISBN 978-954-400-675-4. Изд. "Фабер", В.Търново, 2012 г., 246 стр. ISBN 978-954-400-675-4, COBISS.BG-ID 1247512548


 В актуалните и бъдещите изследвания „психологизирането” на организационните проблеми и предизвикателствата през организациите ще има все по-съществено място. Тази област от психологическата теория предполага приоритетно обвързване с всички аспекти на практическото организационно функциониране. „Практикумът” е опит за обобщение и конкретизация на някои от основните приложни акценти в дейността на психолозите в организациите. В книгата са разгледани методи, включени в инструментариума на психологията, чието използване в организационната практика е гаранция за адекватна диагностика и консултиране, насочени към постигане на организационна ефективност. Предложените методи са обвързани с основни теоретични постановки, свързани с разглежданите проблеми, и практически приложими изводи.
  Книга
 организация, организационна психология, личност, група, системен подход


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  15573
 Велислава Чавдарова

5. "Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/, авторски колектив, изд."Ивис"В.Т.2018, с.65, ISBN 978-619-205-093-1

4. Ковачева,И. Психичното благополучие – връзки и взаимоотношения с удовлетвореността от работата и живота,Библиотека Диоген. Психология 2016".том.24, бр.1, Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий, В.Т.2016, с.218, ISBN 978-619-208-084-6

2. Ковачева, И. "Бърнаут и психично благополучие", Списание. Психология. Журнал,2015г. бр.55,, с.95, ISSN 1312-3777

3. Ковачева, И. "Психично благополучие и стрес в организационна среда", Списание. Психология.Журнал, бр. 55 , с.108, ISSN 1312-3777

1. Камбу, А. "Особенности копинг-стратегии студентов" , Сборник докладов "Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времеви." V международная научно-практическая конференция, Екатерининбург, 2014г., с.105, ISSN 3385-8879

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/