"Психология на организационната промяна", Изд."Фабер", В.Т. 2012 г., 322 стр., ,ISBN 978-954-400-683-9.


Чавдарова, Велислава (2012) "Психология на организационната промяна", Изд."Фабер", В.Т. 2012 г., 322 стр., ,ISBN 978-954-400-683-9. изд.”Фабер”, В.Търново, 2012г., 322 стр.,ISBN 978-954-400-683-9,COBISS.BG-ID 1247511268


 В тази книга се опитвам да представя нови акценти в изследването на организацията, обособени вследствие на социалнопсихологическия анализ на компонентите, детерминантите и принципите на организационно съществуване, управление и промяна. В проучванията досега трите фактора – личност, група и организация бяха предмет на задълбочен, но самостоятелен анализ. В изследването се предлага по-широко схващане, в основата на което е системният подход. Изходното становище е, че всички елементи на организационно равнище се намират във връзка помежду си и могат да се разглеждат като отворени системи. Основният извод от този постулат е, че входовете на системите по същество и необходимост са изходи на други системи. Благодарение на тях организационният модел е полиструктурен. Това означава, че когато искаме да анализираме дадена организация, трябва да използваме метода на декомпозиция, което по същество е разделяне на цялото на части. При разделяне на системата на части си поставяме за цел да идентифицираме нейните основни функции, както и отношенията между елементите. На организационно равнище се установява съществуването на три типа отношения между елементите: координация – субординация; отношение на детерминизъм и отношение на съвместимост. Тези отношения предполагат комплексен подход на ниво личност, група и организация. От тази изходна постановка е повлиян и конкретният анализ.
  Монография
 организация, организационна психология, личност, група, системен подход


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  15566
 Велислава Чавдарова

10. "Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/, авторски колектив, изд."Ивис"В.Т.2018, с. 169, ISBN 978-619-205-093-1

9. ПОМАГАЛО ПО МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА НЕАКТИВНИ МЛАДЕЖИ ПО ПРОЕКТ „Повярвай в себе си“, изд. "Фабер"В.Т.2017, с.21, ISBN 978-619-00-0685-5

7. Драгостинов, И. Психологически анализ на феномена "организационна култура" в организационната практика, "Библиотека Диоген. Психология 2016".том.24, бр.1, Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий, В.Т.2016, с.230, ISBN 978-619-208-084-6

8. Ковачева,И. Психичното благополучие – връзки и взаимоотношения с удовлетвореността от работата и живота,Библиотека Диоген. Психология 2016".том.24, бр.1, Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий, В.Т.2016, с.218, ISBN 978-619-208-084-6

5. Ковачева, И. Бърнаут и психично благополучие//сп. Психология. Журнал,2015г. бр.55, с.82, ISSN 1312-3777

6. Ковачева, И. Психично благополучие и стрес в организационна среда // сп.Психология.Журнал, 2015г.бр.55.с.62, ISSN 1312-3777

1. Илхан,Е. "Спортните дейности като фактор за ресоциализация на децата от институции", Сборник с доклади от международна конференция”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”,В.Т.,2014г .,с 500. ISBN 978-954-524

2. Ковачева, И. "Фактори, влияещи върху мотивацията на персонала за ефективна работа", Сборник с доклади от международна конференция”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”,В.Т.,2014г .,с.381. ISBN 978-954-524

3. Крумов, К.. "Мотивацията на работното място – ролята на мениджъра ", Сборник с доклади от международна конференция”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”,В.Т.,2014г .,с.492. ISBN 978-954-524

4. Топалова, О. "Актуальные проблемы мотивации достижения, сборник докладов "Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времеви." V международная научно-практическая конференция, Екатерининбург, 2014г., с.105, ISSN 3385-8879

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/