Автентичният фолклор – основа за ситуационно обучение – предизвикателство или възможност за стимулиране на професионалната компетентност на съвременния учител по музика в началното училище


Марчева, Пенка (2014) Автентичният фолклор – основа за ситуационно обучение – предизвикателство или възможност за стимулиране на професионалната компетентност на съвременния учител по музика в началното училище Професионално образование, 2014, 16 (5),с.470-478, ISSN 1314 – 555Х, COBISS.BG-ID1265180900


 В публикацията са разгледани възможностите на автентичния фолклор като основа за реализация на ситуационно обучение в началното училище. Идеята е да се представят пресечни точки между нематериално културно музикално наследство и педагогика.
  Статия
 immaterial cultural musical heritage, pedagogy, situational education, co-experience.
 Издадено
  15564
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/