Потребителска несъстоятелност// сп.Съвременно право, бр.№5/2013, с.32-43, ISSN 08611815


Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Потребителска несъстоятелност// сп.Съвременно право, бр.№5/2013, с.32-43, ISSN 08611815 София: СИБИ


 Потребителската несъстоятелност в сравнителноправен аспект е възприета като особено, опростено производство, приложимо спрямо определен кръг лица, наречени преобладаващо „потребители” или определени като ФЛ, отговарящи на казуистично изброени условия. Сърцевината на едно особено производство по несъстоятелност за физическите лица и в немското и американско право е споразумението между длъжника и кредиторите, позоваващо се на приет “план за погасяване на вземанията”. Споразумението може да бъде съдебно или извънсъдебно, в зависимост от общата концепция за мястото и ролята на съда в производството по несъстоятелност при ФЛ. Потребителската несъстоятелност по своята правна същност е пряко свързана с института на “освобождаване от дълг”. Освобождаването от дълг в чуждите правни системи е институт, приложим преимуществено по отношение на ФЛ. Затова и основната му цел е да стимулира длъжника – ФЛ да подаде сам молба за откриване на производство по несъстоятелност и след изпълнение на определени в закона условия да получи „освобождаване от дълг” за останалите неплатени вземания. В този си вид то няма аналог в нашето търговско право, но идеята за разширяване приложното поле на несъстоятелността чрез включване на по-широка група правни субекти, в това число и потребители, изглежда много по-реална и по-оправдана.
  Статия
 потребителска несъстоятелност, несъстоятелност на физически лица, производство по несъстоятелност, европейски препоръки
 Издадено
  15550
 Янка Тянкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/