Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност и споразумението в медиацията//В: Развитие на правото в глобализиращия се свят, Юбилеен сборник по случай 100-годишнинита от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнина от рождението на проф.дюн Витали Таджер, София.: Фенея, 2013, с.327-344; ISBN 978-619-163-017-2


Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност и споразумението в медиацията//В: Развитие на правото в глобализиращия се свят, Юбилеен сборник по случай 100-годишнинита от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнина от рождението на проф.дюн Витали Таджер, София.: Фенея, 2013, с.327-344; ISBN 978-619-163-017-2 София: Фенея


 Медиацията има изключително ползотворно приложение в производството по несъстоятелност, за което свидетелства не само натрупания чужд опит (накратко коментиран в настоящата работа), но и направения кратък анализ на възможното й прилагане в някои от ключовите етапи в производството по несъстоятелност. От друга страна, ще бъде интересно да се проследи как би се приложила медиацията в хода на производствата по несъстоятелност в България, тъй като броят на несъстоятелностите нараства непрекъснато през последните години, а крайният резултат от това производство все още не е достатъчно ефективен за кредиторите и длъжника (не се постигат заложените в закона цели). Но успешното прилагане на медиацията в това производство изисква внимателното му инкорпориране в действащото законодателство, чрез по-детайлно уреждане на самата медиационна процедура в хода на сложното и комплексно производство по несъстоятелност.
  Статия
 извънсъдебно споразумение, медиация, несъстоятелност, посредничество, споразумение, конфиденциалност, ефективност, прозрачност
 Издадено
  15540
 Янка Тянкова-Тодорова

2. Григоров, Г., Несъстоятелност, С.: Сиби, с. 412

3. Григоров, Г., Несъстоятелност, С.: Сиби, с. 414

4. Григоров, Г., Несъстоятелност, С.: Сиби, с. 418

1. Йорданова, М., Обявяване в несъстоятелност и осребряване на имуществото на длъжника – правна същност и принципи на законодателна уредба – В сп.Диалог, бр.№3, електронно списание

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/