Извънсъдебното споразумение и оздравителният план в производството по несъстоятелност – кратък сравнителен анализ// сп.Търговско и облигационно право: София: ИК"Труд и право", 2013, бр.№3, с.56-67, ISSN 1312-9511


Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Извънсъдебното споразумение и оздравителният план в производството по несъстоятелност – кратък сравнителен анализ// сп.Търговско и облигационно право: София: ИК"Труд и право", 2013, бр.№3, с.56-67, ISSN 1312-9511 София: ИК "Труд и право"


 Извънсъдебното споразумение и оздравителния план имат обща правна уредба в част ІV „Несъстоятелност” на ТЗ, която включва материалноправни и процесуалноправни норми . Разликата в тази уредба се състои по-скоро в детайлността при регламентиране на двата института. Докато за оздравителния план е предвидена доста подробна законова уредба (глава четиридесет и четвърта, от чл.696 до чл.715 ТЗ), то извънсъдебното споразумение е регламентирано само с двата текста на чл.740 и чл.741 ТЗ. Това различие е породено от значително по-сложното, формално и свързано с много условности оздравително производство, което го отличава от доброволното и неформално договаряне на извънсъдебното споразумение между длъжника и неговите кредитори. И в двата случая по неуредени въпроси субсидиарно приложение намира гражданското законодателство, чрез препращащите норми на чл.621 ТЗ, съответно на чл. 741 ТЗ.
  Статия
 оздравителен план, извънсъдебно споразумение, производство по несъстоятелност, търговци, европейски препоръки
 Издадено
  15533
 Янка Тянкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/