Канонът Белински – литература и действителност. – В: Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. дфн Николай Аретов.


Манолакев, Христо (2016) Канонът Белински – литература и действителност. – В: Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. дфн Николай Аретов. С., 2016, Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов”, с. 511-520. ISBN 978-954-322-870-6 COBISS.BG-ID 1279655396


 
  Статия
 руска литература 19 век
 
  15502
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/