Търговско дружествено право : търговски дружества - общи положения, отделни видове търговски дружества


Иванов, Георги (2014) Търговско дружествено право : търговски дружества - общи положения, отделни видове търговски дружества В. Търново : Абагар, 2014, 630 с., ISBN 978-619-168-108-2


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15475
 Георги Иванов

3. Иванов, Момчил. Представителство на командитно дружество от неограничено отговорни съдружници-Търговско право: "Търговско право ООД, 2018, бр.2, с.81-99, ISSN 0861-6892. Цитиранията са на с. 81, 83

2. Григоров, Григор. Несъстоятелност. София : СИБИ, 2017, с. 467 ISBN 978-619226-018-7 Цитиранията са на с. 465

1. Колев, Николай. Изключване на съдружник от ООД. София: Сиела, 2016, ISBN 978-954-28-22363, Цитиранията са на с. 220

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/