ИЗКУСТВОТО - ГЕНЕРАТОР НА ИДЕИ ЗА ПЕЧАТНАТА РЕКЛАМА


Друмева, Красимира (2016) ИЗКУСТВОТО - ГЕНЕРАТОР НА ИДЕИ ЗА ПЕЧАТНАТА РЕКЛАМА Публикация в списание Polygrafiа 2’2016, Изкуството – генератор на идеи за печатната реклама, с. 40-43. ISSN 0204—9953, COBISS.BG-ID 1279029732


 Настоящата статия има за цел да анализира комуникативната сила на изкуството интегрирано в сферата на рекламата. Този процес е свързан с манипулиране на цели или части от художествени произведения на велики майстори. Фиксирани са няколко подхода, които осигуряват завоюване на потребителското внимание и предаване на рекламното послание. Проследява се прехода от миналото, когато изящните изкуства определят стилистиката и темповете на развитие на рекламата, до настоящият момент в който до голяма степен именно рекламата и масовата култура се намесват в изразните средства на изкуството. В резултат от проведените проучвания и направените заключения може да се твърди, че рекламата не ограбва изкуството, като го копира и трансформира, а му предоставя още една област на взаимодействие с публиката.
  Статия
 графичен дизайн, реклама, рекламна комуникация, изкуството в рекламата.


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15473
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/