Търговска несъстоятелност


Иванов, Георги (2014) Търговска несъстоятелност В. Търново : Абагар, 2014, с. 327, ISBN 978-619-168-089-4


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15470
 Георги Иванов

3. Григоров, Григор. Несъстоятелност. София : СИБИ, 2017, с. 467 ISBN 978-619226-018-7 Цитиранията са на с. 465

2. Тянкова-Тодорова, Янка. Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност - София: Сиби, 2013, 234 стр.; ISBN 978-954-730-857-2. Цитиранията са на с. 156

1. Сарафов, Павел. Физическото лице търговец.София : Сиби, 2012, 239 с., ISBN 978-954-730-802-2. Цитиранията са на с. 190

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/