Динамика на кредитите и еволюция в анализа на кредитния риск в българската банковата система за периода 2011-2015 г.


Цаневска, Венелина (2017) Динамика на кредитите и еволюция в анализа на кредитния риск в българската банковата система за периода 2011-2015 г. Сп. „Социално-икономически анализи”, 2017, № 1, с. 29-40, Print ISSN: 1313-6909, [Инд./Реф. в: ERIH PLUS, Citefactor, WCOSJ, ICI, Journal Factor]


 The article studies loans in the Bulgarian banking system in the period 2011 – 2015. The overall levels of loans, especially "problematic" loans over 90 days expiration, are analyzed. The publication focused on the problems of credit risk assessment, including the provision (depreciation) of assets.
  Статия
 banks, loans, credit risk, provisioning (depreciation)


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  15462
 Венелина Цаневска

1. Стефанов, Ц. Пазарна стратегия и изграждане на фирмената конкурентноспособност в област Велико Търново. Изд. Фабер, Велико Търново, 2018, ISBN 978-619-00-0879-8, с. 61

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/