Динамика на кредитите и еволюция в анализа на кредитния риск в българската банковата система за периода 2011-2015 г.


Цаневска, Венелина (2017) Динамика на кредитите и еволюция в анализа на кредитния риск в българската банковата система за периода 2011-2015 г. Сп. „Социално-икономически анализи”, 2017, № 1, с. 29-40, Print ISSN: 1313-6909


 The article studies loans in the Bulgarian banking system in the period 2011 – 2015. The overall levels of loans, especially "problematic" loans over 90 days expiration, are analyzed. The publication focused on the problems of credit risk assessment, including the provision (depreciation) of assets.
  Студия
 banks, loans, credit risk, provisioning (depreciation)


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  15462
 Венелина Цаневска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/