Влияние на мениджърализма в социалната работа


Йоргова, Милена (2015) Влияние на мениджърализма в социалната работа Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности [Електронен ресурс]: сборник научни доклади от научно-практическа конференция, Велико Търново, 05.11.-06.11.2015, Велико Търново: Ай анд Би, 2015, ISBN 978-954-9689-99-0 (COBISS.BG-ID 1279832292)


 The report examines the influence of the new public management or so-called managerialism in social work in the context of the crisis of the welfare state. Its impact on social work consists in the universalisation of the management practices, expansion and intensification of regulation, strengthening customer orientation.
  Доклад
 social work; management of social work


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  15459
 Милена Йоргова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/